Andmekaitsetingimused

Macte Täienduskoolituskeskus pakub juriidilistele isikutele ja eraisikutele täienduskoolitusi, mille korraldamisel puututakse kokku klientide isikuandmete töötlemise vajadusega. Macte Täienduskoolituskeskus on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide isiklikke andmeid, sellega seoses on koostatud Andmekaitsetingimused, milles käsitletakse klientide andmete kogumist, säilitamist, töötlemist, kasutamist, avaldamist ja edastamist. Isikuandmete töötlemisel juhindutakse  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ning Isikuandmete kaitse seadusest.

Isikuandmete kogumine

Koolitusele registreerimisel ja koolitusteenuste osutamisel koguvad täienduskoolituskeskuse volitud töötajad üldjuhul järgmisi isikuandmeid:

 • eesnimi, perekonnanimi;
 • isikukood;
 • telefon, e-post, aadress;
 • tööhõive staatus;
 • töökoht/õppekoht;
 • haridustase;
 • koolitusvajadused;
 • õppimistingimusi puudutavad eelistused.

Antud isikuandmeid vajab Macte Täienduskoolituskeskuskliendi koolitusele regitreerimiseks, lepingu sõlmimiseks, õppematerjalide koostamiseks, vajadusel kolmandatele isikutele (sh Töötukassa) info edastamiseks ja dokumentide väljastamiseks.

KunaMacte Täienduskoolituskeskusel on esitatud majandustegevusteade täiendkoolituste läbiviimise kohta, seega on kohustatud täitma täiskasvanute koolituse seadust. Sellest lähtuvalt vastavad täienduskoolituskeskuse tunnistused ja tõendid Täiendkoolituse standardile ja sisaldavad isiku nime ning isikukoodi (§ 3 lg 3 p 1).

Isikuandmeid kogutakse Täiskasvanute koolituse seaduse, täienduskoolituse standardi, Tulumaksuseaduse, projektide määruste, Macte Täienduskoolituskeskuse õppekorralduse tingimuste alusel.

Isikuandmete töötlemine toimub teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses ja järgides minimaalsuse põhimõtet ning tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele ja teistele õiguslikele alustele.

Macte Täienduskoolituskeskus võib kasutada klientide kontaktandmeid (e-posti, telefoninumbrit) turunduslike teadaannete edastamiseks ja koolituspakkumiste edastamiseks. Kui klient ei soovi pakkumisi saada, siis on võimalik nendest loobuda, kirjutades oma soovist e-postile: macteou@gmail.com.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse vastavalt täienduskoolituskeskuse kehtestatud korrale, lähtudes põhimõttest, et andmeid säilitatakse seni, kuni need on vajalikud eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Macte Täienduskoolituskeskuse poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolituskeskus tegutseb. Selle alusel on võimalik klientidel tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Macte Täienduskoolituskeskus kasutab organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks volitamata muutmise, töötlemise ja hävitamise eest. Samuti välditakse kõrvaliste isikute ligipääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele. Andmete edastamiseks kasutatakse krüpteeritud kanaleid.

Isikuandmete jagamine

Macte Täienduskoolituskeskus teeb koostööd erinevate kolmandate isikutega, sh Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ja partnerorganisatsioonidega. Seadusest tulenevalt on Macte Täienduskoolituskeskus kohustatud edastama isikuandmeid riiklikele institutsioonidele, täites seadusega ettenähtud.Isikuandmeid (nimi, e-post, telefoninumber) jagatakse ka koolitajatega, sest see on vajalik koolituse läbiviimiseks.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus:

 • saada teavet, milliseid tema isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
 • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
 • nõuda enda isikuandmete kustutamist (kui see ei ole vastuolus seadustega);
 • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel).

Andmekaitsega seotud küsimuste korral võib võtta ühendust e-postil: macteou@gmail.com või tel: +372 551 4537.