Erialased koolitused

Õppe kogumaht

Kogumaht on 280 akadeemilist tundi, millest on 160 ak. tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas 16 ak. tundi esmaabiandja väljaõpet, 80 ak. tundi juhendatut praktikat ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Inimesed, kes on huvitatud tugiisiku tööst ja kes soovivad toetada ja arendada füüsilise ja vaimse tervise probleemidega abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsi ja nende peresid.

Õppekeel

Vene keel

Õppe alustamise tingimused           

Koolitusel võib õppida täisealine isik, kellel on omandatud keskharidus. Õppe alustamise tingimuseks on koolitusjuhiga vestlusel osalemine. Õppijal tuleb õppima asumise eel esitada vähemalt keskharidust tõendav dokument. Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kelle peamisteks ülesanneteks on töötamine lastega, kes vajavad tuge ja abi: kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.

Õppe eesmärk          

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kelle peamisteks ülesanneteks on töötamine lastega, kes vajavad tuge ja abi: kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.

Õppekava koostamise alused:

1.Kutsestandard: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4

Kutsestandardi “Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4″ kohustuslikud kompetentsid ning spetsialiseerumise „Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega“ kompetentsid” (välja arvatud eesti keele oskus B1 tasemel).

2. Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses” § 3

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu:

 • mõistab tugiisiku töö sisu, kohustusi ja õigusi;
 • rakendab saadud psühholoogiaalaseid teadmisi abivajadusega lastega töötamisel;
 • toetab ja arendab kliendi sotsiaalseid oskusi ning tegevusvõimet;
 • juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;
 • teeb efektiivset koostööd klientide ja nende lähedastega;
 • toetab klienti vajalike teenuste saamisel ja asjaajamise korraldamisel;
 • osutab vajadusel esmaabi

Õppesisu

Tugiisiku töö alused

 • Tugiisiku töötamise alused. Tugiisiku kohustused ja õigused.
 • Tööeetika.
 • Tugiisiku kutse taotlemine.

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

 • Kliendi toetamine suhtlemisel ja käitumisnormide õppimisel.
 • Kliendi toetamine oma tunnete väljendamise ja teiste inimeste tunnetega arvestamisel.
 • Konflikti ennetamine, lahendamine ning kliendi suunamine konfliktiga toimetulekul.
 • Töö abivajadusega lapse perega (omavahelise suhtluse toetamine)

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.
 • Kliendi terviseseisundi ja turvalisuse jälgimine, muutuste märkamine ja vajadusel reageerimine.
 • Kliendi tervisekäitumise kujundamine.
 • Kliendi seksuaalkäitumise kujundamine.

Esmaabi väljaõpe

 • Esmaabiandja väljaõpe

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

 • Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
 • Kliendi isikliku hügieeni ja teised enesehoolduse toimingud.
 • Majapidamistööde tegemine, kliendi kaasamine töödesse.
 • Juhendamine toitumisel, sööma õppimisel.
 • Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse.
 • Kliendi tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

 • Kliendile sobilike õppimisvõimaluste leidmine ja säilitamine.
 • Toetamine õpiharjumuste kujundamisel.
 • Koostöö kliendi võrgustikuga: kliendi lähedaste, haridusasutuse,  spetsialistide ja teiste võrgustikuliikmetega.

Toetamine asjaajamise korraldamisel

 • Abivajadusega lapse pere toetamine ja juhendamine eluasemega seotud asjaajamisel, avalike teenuste kasutamisel ning kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.
 • Toetamine IKT-vahendite kasutamisel.

Juhendatud praktika

 • Juhendatud praktika toimub era- või munitsipaalasutuses, kus
  pakutakse lastele või täiskasvanutele tugiisikuteenust.

Koolituse toimumiskoht: online / Tuuslari 17 Kohtla-Järve
Koolituse maksumus: 2400.00 eurot (koos käibemaksuga)

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: macte.koolitused@gmail.com.

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Tugiisik (abivajadusega lapsele)

Õppekavarühm

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus

 

1.      Kutsestandard: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4

Kutsestandardi “Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4″ kohustuslikud kompetentsid ning spetsialiseerumise „Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega“ kompetentsid” (välja arvatud eesti keele oskus B1 tasemel).

2.      Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses” § 3

Õppe kogumaht

Kogumaht on 280 akadeemilist tundi, millest on 160 ak. tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas 16 ak. tundi esmaabiandja väljaõpet, 80 ak. tundi juhendatut praktikat ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Inimesed, kes on huvitatud tugiisiku tööst ja kes soovivad toetada ja arendada füüsilise ja vaimse tervise probleemidega abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsi ja nende peresid.

Õppe alustamise tingimused

Koolitusel võib õppida täisealine isik, kellel on omandatud keskharidus. Õppe alustamise tingimuseks on koolitusjuhiga vestlusel osalemine. Õppijal tuleb õppima asumise eel esitada vähemalt keskharidust tõendav dokument.

Õppe eesmärk

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kelle peamisteks ülesanneteks on töötamine lastega, kes vajavad tuge ja abi: kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides, mis on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Veebipõhine õpe toimub e-keskkonnas (Zoom, Google Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab tugiisiku töö sisu, kohustusi ja õigusi;
 • rakendab saadud psühholoogiaalaseid teadmisi abivajadusega lastega töötamisel;
 • toetab ja arendab kliendi sotsiaalseid oskusi ning tegevusvõimet;
 • juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;
 • teeb efektiivset koostööd klientide ja nende lähedastega;
 • toetab klienti vajalike teenuste saamisel ja asjaajamise korraldamisel;
 • osutab vajadusel esmaabi

Õppesisu

 

Tugiisiku töö alused

 • Tugiisiku töötamise alused. Tugiisiku kohustused ja õigused.
 • Tööeetika.
 • Tugiisiku kutse taotlemine.

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

 • Kliendi toetamine suhtlemisel ja käitumisnormide õppimisel.
 • Kliendi toetamine oma tunnete väljendamise ja teiste inimeste tunnetega arvestamisel.
 • Konflikti ennetamine, lahendamine ning kliendi suunamine konfliktiga toimetulekul.
 • Töö abivajadusega lapse perega (omavahelise suhtluse toetamine)

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.
 • Kliendi terviseseisundi ja turvalisuse jälgimine, muutuste märkamine ja vajadusel reageerimine.
 • Kliendi tervisekäitumise kujundamine.
 • Kliendi seksuaalkäitumise kujundamine.

Esmaabi väljaõpe

 • Esmaabiandja väljaõpe

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

 • Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
 • Kliendi isikliku hügieeni ja teised enesehoolduse toimingud.
 • Majapidamistööde tegemine, kliendi kaasamine töödesse.
 • Juhendamine toitumisel, sööma õppimisel.
 • Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse.
 • Kliendi tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

 • Kliendile sobilike õppimisvõimaluste leidmine ja säilitamine.
 • Toetamine õpiharjumuste kujundamisel.
 • Koostöö kliendi võrgustikuga: kliendi lähedaste, haridusasutuse,  spetsialistide ja teiste võrgustikuliikmetega.

Toetamine asjaajamise korraldamisel

 • Abivajadusega lapse pere toetamine ja juhendamine eluasemega seotud asjaajamisel, avalike teenuste kasutamisel ning kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.
 • Toetamine IKT-vahendite kasutamisel.

Juhendatud praktika

 • Juhendatud praktika toimub era- või munitsipaalasutuses, kus
  pakutakse lastele või täiskasvanutele tugiisikuteenust.

Õppemeetodid

Loengud, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, praktilised harjutused.

Iseseisev töö

Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisva töö alla kuulub ka õppepraktika käigus koostatud juhtumianalüüs.

Õppematerjalide loend

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 

1.     Iseseisvate tööde täitmine
2.     Esmaabi testi sooritamine.
3.     Õppepraktika läbimine ja juhtumianalüüsi koostamine ja kaitsmine.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistuse väljastamise eelduseks on edukas õppepraktika läbimine 100% ulatuses, auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine) 80% ulatuses ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud).

 

Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust. Tõend väljastatakse ka juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või kui õppija ei osalenud õppetööl ettenähtud mahus. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust.

Õppekava kinnitamise aeg

10.11.2022

Õppe kogumaht

Kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest on 120 ak. tundi auditoorset õppetööd, 40 ak. tundi juhendatut praktikat ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Karjäärinõustaja koolitusele on oodatud kõrgharidusega inimesed soovitavalt kasvatus – ja sotsiaalteaduse erialadelt, kes soovivad olla inimestele karjääri planeerimisel abiks. Karjäärinõustaja töö on vaimselt pingeline ning nõuab inimese vajadustesse ja probleemidesse sisseelamist Seega koolitusele on oodatud inimesed, kellel on järgmised isikuomadused: analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine, suhtlemisvalmidus ja -oskus, empaatiavõime, positiivne ellusuhtumine, meeskonnatöövõime, algatusvõime, süsteemsus, vastutusvõime, loovus, pingetaluvus (Kutsestandard, tase 6).

Õppekeel

Eesti keel

Õppe alustamise tingimused           

Täisealised kõrgharidusega inimesed. Tuleb kasuks inimeste juhtimise, värbamise, nõustamise või arendamise kogemus.

Õppe eesmärk          

Anda tugeva baasi, teadmised ja oskused karjäärinõustajana töötamiseks ning inimeste toetamiseks kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul.

Õppekava koostamise alused

Õppekava koostamise aluseks on kutsestandard Karjäärispetsialist, tase 6 ja tase 7

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu:

 • omab ettekujutust karjäärinõustaja rollist, töö eesmärgist ning karjäärinõustaja peamistest kompetentsidest
 • teab erinevaid karjääriteooriaid
 • kirjeldab erinevaid karjääriplaneerimisel kasutatavaid tehnikaid, vahendeid ja meetodeid ning oskab neid kasutada
 • loob kontakti kliendiga
 • kaardistab koostöös kliendiga olukorda, määratleb probleemi ning otsib lahendusi
 • juhendab kliendi tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel
 • selgitab välja nõustamisgrupi liikmete vajadused ning kavandab vajalikud tegevused
 • viib läbi karjäärinõustamise lähtuvalt nõustamispsühholoogia alustest, nõustamisteooriatest ja karjäärinõustaja eetikakoodeksist ja kvaliteedistandardist
 • vahendab karjääriinfot
 • analüüsib ennast ja reflekteerib oma tööd
 • tuleb toime enda ja nõustatava emotsioonidega nõustamisprotsessi vältel
 • omab ettekujutust kutseeksamist

Õppesisu

 1. Sissejuhatus karjäärinõustamisse
 • Karjäärinõustaja töö eesmärk
 • Karjäärinõustaja roll ja peamised kompetentsid
 1. Karjäärinõustaja isiksus ja hoiakud
 • Karjäärinõustaja eetika põhimõtted
 • Karjäärinõustaja isikuomadused
 • Toimetulek enda ja nõustatava emotsioonidega
 1. Karjääriteooriad
 • Humanistlikud ja konstruktivistlikud paradigmad
 • Life Design lähenemine
 1. Karjäärinõustamise tehnikad, vahendid, meetodid 
 1. Konstruktivistlik ja lahenduskeskne nõustamine 
 1. Karjäärialane coaching 
 1. Individuaalne nõustamine
 • Probleemi määratlemine ja kliendi nõustamiseks vajaliku tegevusplaani koostamine
 • Kliendi probleemile lahenduste otsimine, hindamine ja karjääriplaani väljatöötamine
 •  Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, kokkuvõtte tegemine ja juhtumi analüüsimine
 1. Grupinõustamine
 • Grupinõustamise protsess ja etapid
 • Grupitöö meetodid
 • Grupinõustamiseks vajaliku tegevusplaani koostamine 
 • Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, kokkuvõtte tegemine ja juhtumi analüüsimine
 1. E-nõustamine
 • E-nõustamise põhimõtted 
 • E-nõustamise mudel
 • E-nõustamise efektiivsuse hindamine 
 1. Karjääriinfo vahendamine
 • Kontakti loomine ja kliendi vajaduste määratlemine
 • Kliendi probleemi määratlemine, lahenduste otsimine ja lahenduste hindamine
 • Kliendi juhendamine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel 
 • Karjääriinfo vahendamine gruppidele
 1. Kutseeksamiks ettevalmistamine
 • Kutsestandard
page1image1386839584 page1image1387177680

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Õppekavarühm Õppekava koostamise alus
Õppe kogumaht

Macte Täienduskoolituskeskus

Nõustamine ja koolitus
Õppekava koostamise aluseks on kutsestandard Karjäärispetsialist, tase 6 ja tase 7

Kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest on 120 ak. tundi auditoorset õppetööd, 40 ak. tundi juhendatut praktikat ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.

Õppekava nimetus

Karjäärinõustaja baaskoolitus

page1image1386871296 page1image1386871600 page1image1386871904page1image1386872208

Sihtrühm

Karjäärinõustaja koolitusele on oodatud kõrgharidusega inimesed soovitavalt kasvatus – ja sotsiaalteaduse erialadelt, kes soovivad olla inimestele karjääri planeerimisel abiks. Karjäärinõustaja töö on vaimselt pingeline ning nõuab inimese vajadustesse ja probleemidesse sisseelamist Seega koolitusele on oodatud inimesed, kellel on järgmised isikuomadused: analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine, suhtlemisvalmidus ja -oskus, empaatiavõime, positiivne ellusuhtumine, meeskonnatöövõime, algatusvõime, süsteemsus, vastutusvõime, loovus, pingetaluvus (Kutsestandard, tase 6).

Õppe alustamise tingimused Õppe eesmärk

Kõrgharidus. Tuleb kasuks inimeste juhtimise, värbamise, nõustamise või

arendamise kogemus.

Anda tugeva baasi, teadmised ja oskused karjäärinõustajana töötamiseks ning inimeste toetamiseks kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul.

page1image1418790496 page1image1418790800

Õppekeskkond

 •   Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides. Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika, kõik vajalikud vahendid, mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

 •   Ruumides järgitakse kõiki tehnika kasutamise eeskirju, tuleohutusnõudeid ja sanitaarnorme. Koolitusruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 •   Veebipõhine õpe toimub e-õppekeskkonnas, mis on turvaline ja kasutatav vaid koolitajatele ja õppijatele.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 •   omab ettekujutust karjäärinõustaja rollist, töö eesmärgist ning karjäärinõustaja peamistest kompetentsidest

 •   teab erinevaid karjääriteooriaid

 •   kirjeldab erinevaid karjääriplaneerimisel kasutatavaid tehnikaid, vahendeid

  ja meetodeid ning oskab neid kasutada

 •   loob kontakti kliendiga

 •   kaardistab koostöös kliendiga olukorda, määratleb probleemi ning otsib

  lahendusi

 •   juhendab kliendi tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste

  arendamisel

 •   selgitab välja nõustamisgrupi liikmete vajadused ning kavandab vajalikud

tegevused

 
 •   viib läbi karjäärinõustamise lähtuvalt nõustamispsühholoogia alustest, nõustamisteooriatest ja karjäärinõustaja eetikakoodeksist ja kvaliteedistandardist

 •   vahendab karjääriinfot

 •   analüüsib ennast ja reflekteerib oma tööd

 •   tuleb toime enda ja nõustatava emotsioonidega nõustamisprotsessi vältel

 •   omab ettekujutust kutseeksamist

Õppesisu

Sissejuhatus karjäärinõustamisse

 Karjäärinõustaja töö eesmärk
 Karjäärinõustaja roll ja peamised kompetentsid

Karjäärinõustaja isiksus ja hoiakud

 Karjäärinõustaja eetika põhimõtted
 Karjäärinõustaja isikuomadused
 Toimetulek enda ja nõustatava emotsioonidega

Karjääriteooriad

 Humanistlikud ja konstruktivistlikud paradigmad  Life Design lähenemine

Karjäärinõustamise tehnikad, vahendid, meetodid Konstruktivistlik ja lahenduskeskne nõustamine Karjäärialane coaching

Individuaalne nõustamine

 •   Probleemi määratlemine ja kliendi nõustamiseks vajaliku tegevusplaani koostamine

 •   Kliendi probleemile lahenduste otsimine, hindamine ja karjääriplaani väljatöötamine

 •   Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, kokkuvõtte tegemine ja juhtumi analüüsimine

  Grupinõustamine

 •   Grupinõustamise protsess ja etapid

 •   Grupitöö meetodid

 •   Grupinõustamiseks vajaliku tegevusplaani koostamine

 •   Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, kokkuvõtte

  tegemine ja juhtumi analüüsimine

  E-nõustamine

   E-nõustamise põhimõtted
   E-nõustamise mudel
   E-nõustamise efektiivsuse hindamine

  Karjääriinfo vahendamine

   Kontakti loomine ja kliendi vajaduste määratlemine
   Kliendi probleemi määratlemine, lahenduste otsimine ja lahenduste

 

hindamine
 Kliendi juhendamine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste

arendamisel
 Karjääriinfo vahendamine gruppidele

Kutseeksamiks ettevalmistamine

 Kutsestandard

 Juhendatud praktika toimub era- või munitsipaalasutuses, näiteks teavitamis- ja nõustamiskeskustes, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste karjäärikeskustes, töötukassa osakondades, noorsootööasutustes ja teistes organisatsioonides.

Õppemeetodid

Loengud, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, eneserefleksioon, praktilised nõustamiskohtumised

Iseseisev töö

Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele.

Õppematerjalide loend

Eesti Karjäärinõustajate Ühing (2014). Karjäärinõustamise eetikakoodeks. Külastatud aadressil http://kny.ee/wpcontent/uploads/2021/03/Karj%C3%A4%C3%A4rin%C3%B5ustamise- eetikakoodeks_EKN%C3%9C-2014.pdf

SA Innove. (2014). Karjääriinfo vahendamise mudel ja selle rakendamise protsess. Tallinn

SA Innove, (2016). Karjääri kujundamise pädevuste mudel https://www.innove.ee/wpcontent/uploads/2017/11/KOM_kirjeldus_29_12_2017-1.pdf

SA Innove, (2016). Õpitulemuste kirjeldused https://www.innove.ee/wpcontent/uploads/2017/11/KOM_kirjeldus_29_12_2017-1.pdf

SA Innove, (2018). Karjäärinõustamise käsiraamat http://kny.ee/wpcontent/uploads/2019/09/Karj%C3%A4%C3%A4rin%C3%B5ustamise- k%C3%A4siraamat_2018_INNOVE.pdf

SA Kutsekoda. Kutsestandardid. https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10667621

Sampson, J.P. (2010). Karjääriinfo vahendamise käsiraamat. SA Innove. Tallinn.
Tartu Ülikool (2010). Nõustamise alused. Abimaterjal õppenõustamiskeskustele. Tartu http://www.eatl.ee/wp/wp-content/uploads/Noustamise_alused.pdf

Koolitajate koostatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Koolituse lõpetamise tingimuseks on 80%-line osavõtt koolituspäevadelt, kus on omandatud teoreetilised teadmised ja läbitud praktilised harjutused, kodutöö täitmine ning edukas eksami sooritamine koolituse lõpus.

Väljastatavad dokumendid

 Koolitusel õpiväljundid omandanud ja õppetöö käigus toimuva praktilise töö läbinud osalejatele väljastatakse tunnistus.

page3image1419740432 page3image1419740736
 

 Tõend koolituse osalemise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija osales õppetöös osaliselt ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas. Macte OÜ võib kaasata koolitajatena koostööpartnereid.

Õppekava kinnitamise 02.12.2022 aeg

page4image1426195856 page4image1426196160