Õppekorralduse alused​

MACTE TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Macte OÜ (12803649) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Macte Täienduskoolituskeskus (edaspidi Koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub aadressil Vahtra 6 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaal-või paarisõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.7 Asjaajamiskeel Koolituskeskuses on eesti keel.
1.8 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
1.9 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.9.1 õppekava nimetus;
1.9.2  õppekavarühm;
1.9.3  õpiväljundid;
1.9.4  õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.5 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.6  õppe sisu;
1.9.7  õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.8  õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.9 õpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.9.10 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.10 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

2. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE
2.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (macteou@gmail.com) või telefoni teel (551 4537).
2.2. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
2.3. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
2.4. Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.
2.5. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega.
2.6. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE
3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.

4. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD
4.1. Õppija võetakse Koolituskeskuse kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel.
4.2. Koolituskeskuse vastuvõtmisel sõlmitakse Koolituskeskuse esindaja ja õppija või klientfirma esindaja koolitusleping, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
4.3. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
4.4. Õppija on lõpetanud Koolituskeskuse valitud kursuse, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (praktiline töö, eksam, arvestus, jne).
4.5. Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Koolituskeskuse tunnistuse.
4.6. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

5. ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE, SELLEST VABASTAMISE JA ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE NING ÕPPETOETUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD
5.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Koolituskeskuse pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
5.2. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
5.3. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
5.4. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
5.5. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6. KOOLITUSEST LOOBUMINE
6.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel (info@macte.ee) hiljemalt 4 tööpäeva enne koolituse algust. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust.
6.2. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele juhul,  kui koolitusele registreerunu teatab mitteosalemisest hiljemalt 2 päeva enne koolitust. 
6.3. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
6.4 Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

7. KOOLITUSE KATKESTAMINE
7.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

8. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
8.1. Õppijal on õigus:
• saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
• saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
• nõuda õppemaksu tagastamist Koolituskeskuse süül ära jäänud kursuste eest;
• lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata või tagastatakse osaliselt juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui koolituskeskus on teinud eelnevaid kulutusi.
• saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.
8.2. Õppija on kohustatud:
• hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Koolituskeskuse vara;
• käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
• tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.

9. LEKTORITE KVALIFIKATSIOONINÕUDED
9.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
10.1. Koolituskeskuse pidaja ja õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus maakohtus.