MACTE TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Macte OÜ (registrinumber 12803649) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Macte Täienduskoolituskeskus (edaspidi Koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

  1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

  1. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. Koolituskeskusel koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3.4 Kui koolituse õppekavas on ette nähtud õppepraktika (ettevõttes või munitsipaalasutuses), siis Koolituskeskuse õppija ja praktikaasutuse vahel  sõlmitakse praktikaleping, mis kehtestab nõuded praktikaasutusele ning eesmärgid praktikandile lähtuvalt õppekavast.

3.5. Kui koolituse õppekavas nähakse ette õppepraktika, siis üheks tunnistuse väljastamise eelduseks on praktika läbimine täies mahus. 

  1. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Praktikajuhendaja peab omama sotsiaal- ja/või psühholoogiavaldkonnas kõrgharidust ning abivajadustega lastega töötamise kogemust.
4.2 Lektor peab koostama iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.
4.3 Lektor esitab Koolituskeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
4.4 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

  1. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt ja/või kirjalikult tagasisidet. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti videointervjuuna. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.