EESTI KEELE A2-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV TÄIENDUSKOOLITUS

Õpingute alustamise tingimused

Õpingu alustamise eelduseks on A1-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema õpingute jätkamist A2-taseme rühmas.

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 250 õppetundi, sealhulgas 200 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õpiväljundid

  • saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste
    valdkondadega (näiteks perekond, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
  • saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;
  • oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva tekstidest (näiteks reklaamid,
    tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid);
  • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks;
  • oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.

Informatsioon:

tel +372 52 51 247 või e-postil: macte.koolitused@gmail.com