Tugiisik (õppekava)

Täienduskoolitusasutuse nimetus Macte Täienduskoolituskeskus
Õppekava nimetus Tugiisik
 
Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekava koostamise alus  1.      Kutsestandard: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 42.      Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses” § 3
Õppe kogumaht Kogumaht on 280 akadeemilist tundi, millest on 160 ak. tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas 16 ak. tundi esmaabiandja väljaõpet, 80 ak. tundi juhendatut praktikat ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.
Sihtrühm Inimesed, kes on huvitatud tugiisiku tööst ja kes soovivad toetada ja arendada füüsilise ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanuid, abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsi, toimetulekuraskustes isikuid ja peresid.
Õppe alustamise tingimused Koolitusel võib õppida täisealine isik, kes vastab Sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 ja Lastekaitseseaduse § 20 esitatule. Õppe alustamise tingimuseks on koolitusjuhiga vestlusel osalemine. Lisaks annab koolitusel õppima soovija nõusoleku, et vajadusel ta on valmis oma eesti keele oskust arendama nii, et olla võimeline tugiisiku kutseeksami sooritama eesti keeles.
Õppe eesmärk Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kelle peamisteks ülesanneteks on töötamine täiskasvanute ja lastega, kes vajavad tuge ja abi: kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.
Õppekeskkond Õppetöö viiakse läbi täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides, mis on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Veebipõhine õpe toimub e-õppekeskkonnas (Zoom, Google Teams)
Õpiväljundid Koolituse läbinu:

 1. mõistab tugiisiku töö sisu, kohustusi ja õigusi;
 2. rakendab koolituse käigus saadud psühholoogiaalaseid teadmisi;
 3. toetab ja arendab kliendi sotsiaalseid oskusi ning tegevusvõimet;
 4. juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;
 5. oskab teha efektiivset koostööd klientide ja nende lähedastega;
 6. toetab klienti vajalike teenuste saamisel ja asjaajamise korraldamisel;
 7. osutab vajadusel esmaabi
Õppesisu  Tugiisiku töö alused

 • Tugiisiku töötamise alused. Tugiisiku kohustused ja õigused.
 • Tööeetika.
 • Tugiisiku kutse taotlemine.

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

 • Kliendi toetamine suhtlemisel ja käitumisnormide õppimisel.
 • Kliendi toetamine oma tunnete väljendamise ja teiste inimeste tunnetega arvestamisel.
 • Konflikti ennetamine, lahendamine ning kliendi suunamine konfliktiga toimetulekul. Enesekehtestav käitumine.

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.
 • Kliendi terviseseisundi ja turvalisuse jälgimine, muutuste märkamine ja vajadusel reageerimine.
 • Kliendi tervisekäitumise kujundamine.
 • Esmaabi andmine.

Esmaabi väljaõpe

 • Esmaabiandja väljaõpe

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

 • Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
 • Kliendi isikliku hügieeni ja teised enesehoolduse toimingud.
 • Majapidamistööde tegemine, kliendi kaasamine töödesse.
 • Juhendamine toitumisel, sööma õppimisel.
 • Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse. Kliendi tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

 • Kliendile sobilike õppimis-, töötamis- ja hõivevõimaluste leidmine ja säilitamine.
 • Toetamine töö- ja õpiharjumuste kujundamisel.
 • Koostöö kliendi võrgustikuga: kliendi lähedaste, kogukonna, spetsialistide ja teiste võrgustikuliikmetega.

Toetamine asjaajamise korraldamisel

 • Toetamine ja juhendamine eluasemega seotud asjaajamisel, avalike teenuste kasutamisel ning kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.
 • Toetamine IKT-vahendite kasutamisel.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad

Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik

 • Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega (lapse toetamine, koostöö haridusasutusega, seksuaalkäitumise kujundamine)

Toimetulekuraskustes isiku tugiisik

 • Töö toimetulekuraskustes isikuga (toetamine käitumise eripäradega toimetulekul, asjaajamisel ja taasühiskonnastamisel)

Rahvusvahelise kaitse saaja tugiisik

 • Töö rahvusvahelise kaitse saajaga (toetamine kultuuriliste eripäradega toimetulekul ja asjaajamisel)

Väärkoheldud isiku tugiisik

 • Töö väärkoheldud isikuga (toetamine väärkohtlemise tagajärgedega toimetulekul ja asjaajamisel)

Toimetulekuraskustes pere tugiisik

 • Töö toimetulekuraskustes perega (omavahelise suhtluse toetamine, toetamine laste kasvatamisel ja asjaajamisel)

Sõltuvushäirega isiku tugiisik

 • Töö sõltuvushäirega isikuga (toetamine käitumise eripäradega toimetulekul, asjaajamisel ja taasühiskonnastamisel)

Juhendatud praktika

 • Juhendatud praktika toimub era- või munitsipaalasutuses, kus
  pakutakse lastele või täiskasvanutele tugiisikuteenust.
Õppemeetodid Loengud, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupi- ja paaristöö
Iseseisev töö Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele.
Õppematerjalide loend
Nõuded õpingute lõpetamiseks  1.       Juhtumianalüüsi koostamine ja kaitsmine.2.       Esmaabi testi sooritamine.

3.       Iseseisvate tööde õigeks tähtajaks esitamine.

Väljastatavad dokumendid Macte Täienduskoolituskeskus väljastab …

 •  tunnistuse, kui õppija on osalenud auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses ja täitnud lõpetamise nõuded täies mahus.
 • tõendi, kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata ja/või õppija on osalenud auditoorses töös vähem kui 80% ulatuses.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust.
Õppekava kinnitamise aeg 10.11.2022