Ettevõtlus (äriplaani koostamine)

Väikeettevõtja ja äriplaani koostamine

Koolitus koosneb 120. auditooriumiõppe kohtumisest (kokku 160 akadeemilist tundi) ja iseseisvast tööst (40 akadeemilist tundi). Auditooriumiõppe kohtumistel on võimalik osaleda ka veebiülekande teel.

Koolitus annab õppijale põhjalikud teadmised ettevõtte loomiseks ja näpunäited äriplaani koostamiseks, hõlmates ka ettevõtte finantsplaneerimist ja asjakohast seadusandlust. Koolituse käigus valmivad äriplaan ja tulevase ettevõtte tegevuskava.

Koolitusele on oodatud ettevõtlushuvilised, inimesed, kellel on äriidee, kuid ei tea, kuidas seda teostada ja alustavad ettevõtjad, kes soovivad koostada äriplaani toetuste taotlemiseks.

Koolitus toimub eesti keeles. Koolitust viib läbi suurte praktiliste kogemustega ekspert.

Väikeettevõtja ja äriplaani koostamise koolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

Õppe alustamise tingimused

 • vähemalt keskharidus
 • äriidee olemasolu
 • soov luua oma ettevõtet
 • riigikeele oskus tasemel B2 ning vähemalt ühe võõrkeele oskus tasemel B1
 • digivahendite kasutamise oskus vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • loob ja kujundab äriidee, määratleb sihtgrupi vajadused
 • analüüsib äriideed, arvestades konkurentsiolukorra arenguperspektiive
 • valib ettevõtlusvormi
 • koostab ettevõttele sobiva ärimudeli, strateegia ja äriplaani
 • analüüsib ettevõtte äritegevusega seotud võimalusi ja riske
 • teab erinevaid ettevõtte finantseerimisvõimalusi
 • teab ettevõtte loomise ja tegutsemise aluseid
 • oskab luua ettevõtet ja ellu viia oma äriideed
 • koostab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja õigusaktide nõuetele
 • arvestab omahinna ja kujundab müügihinna
 • omab ettekujutus kutseeksamist ja kutsestandardist

Õppesisu

1. Sissejuhatus ettevõtlusesse

 • ettevõtlusega alustamine
 • juriidilised vormid
 • ärimudeli arendus
 • ettevõtte strateegia ja tegevuskava
 • ettevõtte missioon
 • mina kui ettevõtja

2. SWOT analüüs ja riskianalüüs

 • hetkeolukord turul
 • konkurentsianalüüs
 • vastutus ja riskid

3. Turundus

 • reklaam ja müügikanalid
 • toote/teenuse jõudmine kliendini
 • müügipsühholoogia
 • turundusplaani koostamine

4. Finatsjuhtimine ja majandusarvestus 

 • ettevõtte finantseerimisvõimalused
 • raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine
 • ettevõtlusega seotud maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud)
 • eelarve koostamine

5. Ettevõtte juhtimine

 • juhi roll
 • meeskond ja partnerid
 • tööõigus ja tööohutus

6. Äriplaani koostamine ja esitlus

 • äriplaani olemus
 • äriplaani struktuur
 • soovitused äriplaani koostamiseks
 • äriplaani koostamine ja selle kaitsmine

7. Kutsestandard ja kutseeksam

Õppekava