Karjäärinõustaja

Karjäärinõustaja

Õppe kogumaht

Kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest on 120 ak. tundi auditoorset õppetööd, 40 ak. tundi juhendatut praktikat ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Karjäärinõustaja koolitusele on oodatud kõrgharidusega inimesed soovitavalt kasvatus – ja sotsiaalteaduse erialadelt, kes soovivad olla inimestele karjääri planeerimisel abiks. Karjäärinõustaja töö on vaimselt pingeline ning nõuab inimese vajadustesse ja probleemidesse sisseelamist Seega koolitusele on oodatud inimesed, kellel on järgmised isikuomadused: analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine, suhtlemisvalmidus ja -oskus, empaatiavõime, positiivne ellusuhtumine, meeskonnatöövõime, algatusvõime, süsteemsus, vastutusvõime, loovus, pingetaluvus (Kutsestandard, tase 6).

Õppekeel

Eesti keel

Õppe alustamise tingimused           

Täisealised kõrgharidusega inimesed. Tuleb kasuks inimeste juhtimise, värbamise, nõustamise või arendamise kogemus.

Õppe eesmärk          

Anda tugeva baasi, teadmised ja oskused karjäärinõustajana töötamiseks ning inimeste toetamiseks kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul.

Õppekava koostamise alused

Õppekava koostamise aluseks on kutsestandard Karjäärispetsialist, tase 6 ja tase 7

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu:

 • omab ettekujutust karjäärinõustaja rollist, töö eesmärgist ning karjäärinõustaja peamistest kompetentsidest
 • teab erinevaid karjääriteooriaid
 • kirjeldab erinevaid karjääriplaneerimisel kasutatavaid tehnikaid, vahendeid ja meetodeid ning oskab neid kasutada
 • loob kontakti kliendiga
 • kaardistab koostöös kliendiga olukorda, määratleb probleemi ning otsib lahendusi
 • juhendab kliendi tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel
 • selgitab välja nõustamisgrupi liikmete vajadused ning kavandab vajalikud tegevused
 • viib läbi karjäärinõustamise lähtuvalt nõustamispsühholoogia alustest, nõustamisteooriatest ja karjäärinõustaja eetikakoodeksist ja kvaliteedistandardist
 • vahendab karjääriinfot
 • analüüsib ennast ja reflekteerib oma tööd
 • tuleb toime enda ja nõustatava emotsioonidega nõustamisprotsessi vältel
 • omab ettekujutust kutseeksamist

Õppesisu

 1. Sissejuhatus karjäärinõustamisse
 • Karjäärinõustaja töö eesmärk
 • Karjäärinõustaja roll ja peamised kompetentsid
 1. Karjäärinõustaja isiksus ja hoiakud
 • Karjäärinõustaja eetika põhimõtted
 • Karjäärinõustaja isikuomadused
 • Toimetulek enda ja nõustatava emotsioonidega
 1. Karjääriteooriad
 • Humanistlikud ja konstruktivistlikud paradigmad
 • Life Design lähenemine
 1. Karjäärinõustamise tehnikad, vahendid, meetodid 
 1. Konstruktivistlik ja lahenduskeskne nõustamine 
 1. Karjäärialane coaching 
 1. Individuaalne nõustamine
 • Probleemi määratlemine ja kliendi nõustamiseks vajaliku tegevusplaani koostamine
 • Kliendi probleemile lahenduste otsimine, hindamine ja karjääriplaani väljatöötamine
 •  Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, kokkuvõtte tegemine ja juhtumi analüüsimine
 1. Grupinõustamine
 • Grupinõustamise protsess ja etapid
 • Grupitöö meetodid
 • Grupinõustamiseks vajaliku tegevusplaani koostamine 
 • Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, kokkuvõtte tegemine ja juhtumi analüüsimine
 1. E-nõustamine
 • E-nõustamise põhimõtted 
 • E-nõustamise mudel
 • E-nõustamise efektiivsuse hindamine 
 1. Karjääriinfo vahendamine
 • Kontakti loomine ja kliendi vajaduste määratlemine
 • Kliendi probleemi määratlemine, lahenduste otsimine ja lahenduste hindamine
 • Kliendi juhendamine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel 
 • Karjääriinfo vahendamine gruppidele
 1. Kutseeksamiks ettevalmistamine
 • Kutsestandard

 

Õppekava