Õppe kogumaht

Kogumaht on 8 ak. tundi 

Sihtrühm

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, oodatud on ka kõik teised huvilised.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Oluline informatsioon

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.04.2023), mis kohustab tööandjat võimaldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.  

Õppe eesmärk          

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”. Koolitus sobib ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile esmaseks väljaõppeks.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • Oskab koostada riskianalüüsi
 • Saab koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava
 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust

Õppesisu

 • Töökeskkond ja -ohutuse seaduse muudatused
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes
 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ja vastutus
 • Riskianalüüs (muudatused seaduses)

Koolituse toimumiskoht: Tallinn/Narva/Jõhvi/Online 
Koolituse maksumus: 81.96 eurot +KM
Koolituse toimumisaeg: 9:00 – 16:00

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.ee

Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Töökeskkond ja -otutus töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele täiendõppe koolitus

Õppekavarühm

Töökeskkond ja -ohutus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 8 ak. tundi 

Sihtrühm

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, oodatud on ka kõik teised huvilised.

Õppe eesmärk

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”. Koolitus sobib ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile esmaseks väljaõppeks.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele auditooriumis ja ning e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • Saab koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava
 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
 • teab muudatused seaduses

Õppesisu

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  – Muudetused seaduses
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes
  – Tööandja ennetustegevus töökohal
  – Töötajate teavitamine ja kaasamine
 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ja vastutus
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  – Tööõnnetus
  – Tööõnnetuse fikseerimine ja registreerimine
 • Riskianalüüs (muudatused seaduses)

Õppemeetodid

 • Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse lõputesti sooritamine

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga)

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes on läbinud koolituse ja saanud tunnistuse, mis annab õiguse läbi viia töökeskkonnaspetsialistide koolitusi.

Õppekava kinnitamise aeg

10.11.2023