Õppe kogumaht

Kogumaht on 8 ak. tundi 

Sihtrühm

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Õppekeel

Eesti ja Vene keel

Oluline informatsioon

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele”. Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Õppe eesmärk

Anda teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu oskab:

 • Orienteerub seotud õigusaktides
 • Tunneb erinevaid liike tulekustuteid
 • Oskab kasutada tulekustutit
 • Hinnata tule kasutamisega seotud riske
 

Õppesisu

 • Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
 • Ohutus tuletöö tegemisel
 • Tulekahju korral tegutsemine
 • Praktilise kustutusharjutuse korraldamine

Koolituse toimumiskoht: Tallinn/Narva/Jõhvi/Online 
Koolituse maksumus: 91.80 eurot +KM
Koolituse toimumisaeg: 9:00 – 16:00

Registreerimiseks ja küsimuste esitamiseks palume teil kirjutada e-postil: info@macte.ee

Registreerimisvorm

Osaleja isikuandmed

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Tuletöö tegemise koolitus 8 ak.t

Õppekavarühm

Töökeskkond ja -ohutus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 8 ak. tundi 

Sihtrühm

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Õppe eesmärk

Anda teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele auditooriumis ja ning e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • Orienteerub seotud õigusaktides
 • Tunneb erinevaid liike tulekustuteid
 • Oskab kasutada tulekustutit
 • Hinnata tule kasutamisega seotud riske
 

Õppesisu

 • Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
  – Tuletöö olemus ja liigid
  – Tuletööga kaasnevad riskid
 • Ohutus tuletöö tegemisel
  – Nõuded tuletöö tegemiseks
  – Vajalikud tingimused tuletööks
  – Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
 • Tulekahju korral tegutsemine
  – Oskused ja teadmised tulekahju korral
  -Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
  – Tulekustutusvahendite kasutamine
 • Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
  – Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Õppemeetodid

 • Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse lõputesti sooritamine

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga)

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes on läbinud koolituse ja saanud tunnistuse, mis annab õiguse läbi viia koolitusi. (Kutsestandart)

Õppekava kinnitamise aeg

10.11.2023