Koolitused

Arvutikasutaja baaskoolitus

kompSihtrühm ja selle kirjeldus
Seni arvuti kasutamise kogemust mitteomavad või väheste arvuti kasutamise oskustega inimesed.

Õppekeel
Vene keel

Koolituse läbinu:
– kasutab arvutit iseseisvalt algtasemel,
– koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente (sh CV, kaaskirja, motivatsioonikirja
koostamine) ,
– allkirjastab dokumente digitaalselt,
– koostab ja töötleb juhendite abil lihtsaid tabelarvutus tabeleid,
– teostab juhendi abil olulisemaid failioperatsioone,
– koostab ettekandeid,
– leiab iseseisvalt internetist vajalikku infot (sh tööotsingu portaalid) ,
– kasutab iseseisvalt elektronposti.

Õppe kogumaht
Õppe kogumaht on 110 õppetundi, sealhulgas 90 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Õppemaksu suurus
990 eur*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest)
5-7 inimest – 1300 eur, 3-4 inimest – 2100 eur
Hind sisaldab km.

Registreerimine
Telefon 5514537 või email: info@macte.ee

Koolituse toimumise aeg
1. – 31.august 2016

Koolituse läbiviimise koht ja aadress
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
Järveküla tee 39, Kohtla-Järve, 30328 Ida-Viru maakond

Lektori CV Svetlana Chernysheva
Õppekava

Registreerimine


Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks

kamin

Sihtrühm ja selle kirjeldus 
Kursusele on oodatud põhiharidusega seni pottsepa töökogemust mitteomavad inimesed, kes soovivad omandada pottsepatöös lisaoskuseid ja sooritada pottsepp- sell tase 3 kutseeksam.

Õppekeel
Vene keel

Koolituse läbinu: 

 • tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid arvestades tööde tehnoloogiat;
 • organiseerib juhiste alusel oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;
 • paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot;
 • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, on avatud koostööle ja oskab käituda veaolukordades.

Õppe kogumaht
Õppe kogumaht on 160 ak.tundi, millest 30 ak. tundi on teoreetiline osa ning 130 ak.tundi on praktilised harjutused töökeskkonnas kutselise pottsepa juhendamisel.

Õppemaksu suurus
1750 eur*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest)
5-7 inimest – 2000 eur, 3-4 inimest – 2500 eur
Õppevahendid on hinna sees.  Hind sisaldab km.

Registreerimine 
Telefon 5514537 või email: info@macte.ee

Koolituse toimumise aeg
august 2016

Koolituse läbiviimise koht ja aadress  
Teoreetiline osa:
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49, Kohtla-Järve, 30325 Ida-Viru maakond
Praktiline osa:
Macte OÜ õppelabor.
Tuuslari 3, Kohtla-Järve, 30322 Ida-Viru maakond

Lektori CV Sergei Sobolev

Lektori CV Vladimir Sobolev
Õppekava

Registreerimine


Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise kursus

Без-имени-2
Macte Täienduskoolituskeksus korraldab ehitus valdkonnas töötavatele inimestele Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise kursust. Koolituse eesmärk on pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust. Koolituse läbinud inimesed oskavad paigaldada ja demonteerida ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonada reguleerivates EV seaduseaktides sätestadud nõuetele.
Lektor – Sergei Sobolev –  IVKHK ehituseosakonna kutseõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor.Töökogemus 15 aastat.
Kursuse õppetöö maht kokku 12 tundi (4 ak.t teooria, 8 ak.t praktika)
Ühepäevane tellingute paigaldaja koolitus maksab 100€. Koolituse maksumuse sisse kuulub nii põhjalik teooria käsitlemine kui ka 8 tundi tellingute paigaldamise praktikat.

Teemad:

 • Tellingute paigaldamise, demonteerimise või plaani mõistmine;
 • Tellingute paigaldamise, demonteerimise või plaani aial järgitavad ohutusmeetmed;
 • Inemeste või esemete kukkumise ohtu välistavad meetmed;
 • Kaitsemeetmed, mida kasutatatkse halbade või kiiresti muutuvate ilmastikutingimuste puhul tellingute kahjustumise vältimiseks;
 • Tellingutele lubatud koormus;
 • Muid ohtusid, mis on seotud tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmisega.

Tellingute paigaldamise praktikum (tellingute praktiline monteerimine ja demonsteerimine, 8 tundi).
Kursuse läbinud saavad Eesti tunnistust.

Registreerimine