Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Arvutikasutaja baaskoolitus

Õppekavarühm

Arvutikasutus

Õppe kogumaht

Kogumaht on 42 ak. tundi, millest on 30 ak. tundi praktilist õppetööd ja 12 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Algajad arvutikasutajad, iseõppijad ning kõik, kes soovivad hakata professionaalsemalt kasutama arvutit, kasutades oskuslikult failihalduse, tekstitöötluse, tabelarvutuse, esitluste koostamise ja Interneti võimalusi.

Õppe alustamise tingimused

Wordi, Exceli ja PowerPointi kasutamise eelteadmisi ei nõuta, kuid vajalik on arvuti kasutamise harjumus hiire ja klaviatuuri abil.

Õppe eesmärk

Saavutada hea iseseisva töö oskus erinevate probleemide ja ülesannete lahendamiseks arvutil, windowsi keskonnas nii Wordis, Excelis kui ka PowerPointis. 

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanutele e-keskkonnas (Zoom, Google Meet, Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu õppija oskab:

 • töötada iseseisvalt Windows keskkonnas;
 • luua failikaustu ja oskab välja trükkida dokumente;
 • korrektselt sisestada Wordis teksti, kasutada kiirkorraldusi ja põhiteksti korrigeerimine, parandamine ja trükkimine;
 • kasutada Excelis olemasolevaid andmetabeleid, andmeid vormindada, kasutada lihtsamaid funktsioone, luua uut tabelit;
 • salvestada ja eksportida tekste ja tabeleid ning teha prindi ettevalmistust ja kasutada mõned salvestused;
 • luua lihtsamaid ettekandeid PowerPointis, neid salvestada eri vormingutes, eksportida ja esitada;
 • kasutada e-posti, ID kaarti, Mobiil ID, Smart ID ning otsinguid Internetis.

Õppesisu

 

 • Arvutitöö Windowsi keskkonnas
  – arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused;
  – töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega.
 • Failihaldus
  – Windowsi akna elemendid, liikumine kataloogipuus, kaustade loomine;
  – failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide   taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).
 • Tekstitöötlus
  – sissejuhatus MS Wordi, lehekülg ja selle seaded, teksti sisestamise põhimõtted, töö salvestamine;
  – teksti kopeerimine ja ümbertõstmine;
  – teksti vormindamine, teksti ja lõigu omadused, laadide kasutamine ja muutmine;
  – dokumendi salvestamine ja eksportimine, printimine.
 • Tabelarvutus
  – sissejuhatus MS Excelisse, keskkonna häälestamine, olekurea häälestamine, andmete sisestamine ja vormindamine;
  – ridade ja veergude ning tulpade valimine/aktiveerimine hiirega, tööd ridade ja veergudega (valimine, kopeerimine, ümberpaigutamine, kustutamine);
  – töö salvestamine;
  – diagrammide loomine, diagrammide kujundamine;
  – töö salvestamine, eksportimine, printimine, lehekülje kujundamine, päiste ja jaluste lisamine.
 • Esitluse koostamine
  – esitluse malli valimine;
  – esitluse slaidimallide kasutamine – tiitlislaid, sisuslaid jne;
  – sisuslaidi malli kasutamine: teksti lisamine ja liigenduse kasutamine, tabeli ja graafiku loomine PowerPointi vahenditega;
  – jaluste ja kuupäeva lisamine;
  – objektide lisamine slaidile: tabeli lisamine Excelist pildina, tabelina, lingiga Exceli tabelile;
  – piltide lisamine arvutist, internetist ja kuvatõmmisena;
  – piltide vormindamine: suuruse muutmine, kärpimine ja tihendamine;
  – jooniste lisamine, joondamine, dubleerimine ja grupeerimine;
  – liikumiste lisamine slaididel olevatele objektidele (Animations);
  – slaidide ja jaotusmaterjali printimine.
 • Internet ja e-mail
  – sissejuhatus Internetti: ühenduse võimalused, töö veebibrauseriga;
  – infootsing internetis, otsingumootorid;
  – e-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid;
  – kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine;
  – faili lisamine kirjale;
  – ID-kaardi kasutamine, dokumendi digitaalne allkirjastamine.
  – Autoriõigus

Õppemeetodid

Loengud, juhitud diskussioon, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Iseseisev töö

Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisva töö alla kuulub ka õppepraktika käigus koostatud juhtumianalüüs.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate praktiliste ülesannete täitmisega.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus ja omandanud kõik õpiväljundid (õpiväljundeid hinnatakse lõputestiga).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust vähemalt 3 aastat.

Õppekava kinnitamise aeg

07.11.2023