Tugiisik (õppekava)

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Macte Täienduskoolituskeskus

Õppekava nimetus

Tugiisik (abivajadusega lapsele)

Õppekavarühm

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus

 

1.Kutsestandard: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4

Kutsestandardi “Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4″ kohustuslikud kompetentsid ning spetsialiseerumise „Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega“ kompetentsid” (välja arvatud eesti keele oskus B1 tasemel).

2.Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses” § 3

Õppe kogumaht

Kogumaht on 280 akadeemilist tundi, millest on 160 ak. tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas 16 ak. tundi esmaabiandja väljaõpet, 80 ak. tundi juhendatut praktikat ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm

Inimesed, kes on huvitatud tugiisiku tööst ja kes soovivad toetada ja arendada füüsilise ja vaimse tervise probleemidega abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsi ja nende peresid.

Õppe alustamise tingimused

Koolitusel võib õppida täisealine isik, kellel on omandatud keskharidus. Õppe alustamise tingimuseks on koolitusjuhiga vestlusel osalemine. Õppijal tuleb õppima asumise eel esitada vähemalt keskharidust tõendav dokument.

Õppe eesmärk

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kelle peamisteks ülesanneteks on töötamine lastega, kes vajavad tuge ja abi: kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.

Õppekeskkond

Õppetöö viiakse läbi täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides, mis on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Veebipõhine õpe toimub e-keskkonnas (Zoom, Google Teams).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab tugiisiku töö sisu, kohustusi ja õigusi;  
 • rakendab saadud psühholoogiaalaseid teadmisi abivajadusega lastega töötamisel;toetab ja arendab kliendi sotsiaalseid oskusi ning tegevusvõimet;
 • juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;
 • teeb efektiivset koostööd klientide ja nende lähedastega;
 • toetab klienti vajalike teenuste saamisel ja asjaajamise korraldamisel;
 • osutab vajadusel esmaabi

Õppesisu

 

Tugiisiku töö alused

 • Tugiisiku töötamise alused. Tugiisiku kohustused ja õigused.
 • Tööeetika.
 • Tugiisiku kutse taotlemine.

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

 • Kliendi toetamine suhtlemisel ja käitumisnormide õppimisel.
 • Kliendi toetamine oma tunnete väljendamise ja teiste inimeste tunnetega arvestamisel.
 • Konflikti ennetamine, lahendamine ning kliendi suunamine konfliktiga toimetulekul.
 • Töö abivajadusega lapse perega (omavahelise suhtluse toetamine)

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.
 • Kliendi terviseseisundi ja turvalisuse jälgimine, muutuste märkamine ja vajadusel reageerimine.
 • Kliendi tervisekäitumise kujundamine.
 • Kliendi seksuaalkäitumise kujundamine.

Esmaabi väljaõpe

 • Esmaabiandja väljaõpe

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

 • Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
 • Kliendi isikliku hügieeni ja teised enesehoolduse toimingud.
 • Majapidamistööde tegemine, kliendi kaasamine töödesse.
 • Juhendamine toitumisel, sööma õppimisel.
 • Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse.
 • Kliendi tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

 • Kliendile sobilike õppimisvõimaluste leidmine ja säilitamine.
 • Toetamine õpiharjumuste kujundamisel.
 • Koostöö kliendi võrgustikuga: kliendi lähedaste, haridusasutuse,  spetsialistide ja teiste võrgustikuliikmetega.

Toetamine asjaajamise korraldamisel

 • Abivajadusega lapse pere toetamine ja juhendamine eluasemega seotud asjaajamisel, avalike teenuste kasutamisel ning kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.
 • Toetamine IKT-vahendite kasutamisel.

Juhendatud praktika

 • Juhendatud praktika toimub era- või munitsipaalasutuses, kus
  pakutakse lastele või täiskasvanutele tugiisikuteenust.

Õppemeetodid

Loengud, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, praktilised harjutused.

Iseseisev töö

Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisva töö alla kuulub ka õppepraktika käigus koostatud juhtumianalüüs.

Õppematerjalide loend

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 

 1. Iseseisvate tööde täitmine.
 2. Esmaabi testi sooritamine.
 3. Õppepraktika läbimine ja juhtumianalüüsi koostamine ja kaitsmine.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistuse väljastamise eelduseks on edukas õppepraktika läbimine 100% ulatuses, auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine) 80% ulatuses ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud).

Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust. Tõend väljastatakse ka juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või kui õppija ei osalenud õppetööl ettenähtud mahus. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust.

Õppekava kinnitamise aeg

10.11.2022