EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV TÄIENDUSKOOLITUS (I moodul)

Õpingute alustamise tingimused

Õpingu alustamise eelduseks on B1-tasemel olevad keeleteadmised.

NB! B2-taseme eksami sooritamiseks on vajalik läbida I ja II moodulit.

Õppe kogumaht

Koolituse kogumaht 330 tundi, millest 180 on auditoorse ja praktilise töö (sh veebikeskkonnas reaalajas) tunnid ning ülejäänud on iseseisva töö tunnid.

Õpiväljundid

Kuulamine

 • mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel;
 • saab pikemate tekstide sisust aru ja valib asjakohaseid detaile;
 • saab aru vestluse põhisisust, kõneleja seisukohtadest ja kavatsustest.

Lugemine

 • loeb eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste isikliku elu, hariduse ja töövaldkondadega seotud teemadel, nt ajaleheartikleid, kirju, ülevaateid;
 • leiab vajalikku infot eri žanris koostatud tekstidest;
 • teeb keerukate tekstide põhjal üldistusi;
 • mõistab artikleid, kus esitatakse erinevaid seisukohti ja hoiakuid isikliku elu, haridus- ja töövaldkonnaga, ning teeb kokkuvõtet nende alusel.

Kirjutamine

 • kirjutab selgeid ja üksikasjalikke tekste isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel;
 • koostab argumenteeritud ettekannet, poolametlikku kirja, arutlevat teksti, esitades poolt-ja vastuväiteid;
 • kirjutab filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet;
 • koostab lähteandmetele toetuvat kokkuvõtet graafikute andmeid analüüsides;
 • kasutab mitmekesiseid lausetüüpe ja erinevaid tekstistiile.

Rääkimine

 • osaleb aktiivselt arutelus isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel;
 • esitab selgelt oma arvamust ja annab tagasisidet;
 • annab filmi või raamatu sisu edasi;
 • peab ettevalmistatud ettekandeid isikliku elu, hariduse ja töö valdkondadega seotud teemadel.

Informatsioon:

tel +372 52 51 247 või e-postil: macte.koolitused@gmail.com