EESTI KEELE C1-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV TÄIENDUSKOOLITUS (I moodul)

Õpingute alustamise tingimused

Õpingu alustamise eelduseks on B2-tasemel olevad keeleteadmised.

NB! C1-taseme eksami sooritamiseks on vajalik läbida I ja II moodulit.

Õppe kogumaht

Koolituse kogumaht 330 tundi, millest 180 on auditoorse ja praktilise töö (sh veebikeskkonnas reaalajas) tunnid ning ülejäänud on iseseisva töö tunnid.

Kuulamine

  • Saab aru pikemast jutust isikliku elu, hariduse, töö ja tervishoiu valdkondadega seotud teemadel, tabades selle üksikasju ja varjatud hoiakuid;
  • Mõistab erinevat laadi tele- ja raadiosaateid ning tabab nende põhisisu ning kõnelejate omavahelisi suhteid.

Lugemine

  • Mõistab üksikasjalikult suuremat osa pikki keerukaid tekste, mis tulevad ette töö- ja hariduselus;
  • Tabab kiiresti laia erialast teemaringi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu.

Rääkimine

  • Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid isikliku elu, hariduse, töö ja tervishoiu valdkondadega seotud teemadel;
  • Osaleb väitluses raskusteta teemadel, mis on seotud tema isikliku elu, hariduse, vaba aja veetmise ja tööga;

Kirjutamine

  • Kirjutab selgeid, hea ülesehitusega tekste isikliku elu, hariduse, töö ja vaba aja veetmise valdkondadega seotud teemadel, toetades oma seisukohti selgituste ja asjakohaste näidetega;
  • Koostab eri laadi tekste, sealhulgas arvamuslugusid ja ülevaateid, kirjeldades eri tüüpi ametlikel üritustel toimuvat ja kõnelejate omavahelist mõttevahetust ning kasutades rikkalikku sõnavara, idioome;
  • Kasutab grammatiliselt õiget keelt, teksti liigendust ja kirjavahemärgistust.

Informatsioon:

tel +372 52 51 247 või e-postil: macte.koolitused@gmail.com